Ticker

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

Kerala PSC LDC Main Exam Syllabus (Malayalam & English)

 


Kerala PSC LDC Main Exam Syllabus (Malayalam & English)

ക്ലാർക്ക് മുഖ്യപരീക്ഷ – മാർക്ക് വിവരം

I. പൊതുവിജ്ഞാനം

i. ചരിത്രം   5

ii. ഭൂമിശാസ്ത്രം  5

iii. ധനതത്വശാസ്ത്രം  5

iv. ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന  5

v. കേരളം – ഭരണവും ഭരണ സംവിധാനങ്ങളും  5

vi. ജീവശാസ്ത്രവും പൊതുജനാരോഗ്യവും  6

vii. ഭൗതീകശാസ്ത്രം  3

viii. രസതന്ത്രം  3

ix. കല, കായികം, സാഹിത്യം, സംസ്ക്കാരം  5

x. കമ്പ്യൂട്ടർ – അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ  3

xi. സുപ്രധാന നിയമങ്ങൾ  5

II. ആനുകാലിക വിഷയങ്ങൾ  20

III. ലഘുഗണിതവും, മാനസിക ശേഷിയും നിരീക്ഷണപാടവ പരിശോധനയും 10

IV. General English 10

V. പ്രാദേശിക ഭാഷകൾ (മലയാളം, കന്നട, തമിഴ്) 10


എൽ.ഡി ക്ലർക്ക് മുഖ്യ പരീക്ഷയുടെ സിലബസ്


1. പൊതുവിജ്ഞാനം


(i) ചരിത്രം (5 മാർക്ക്)
കേരളം: യൂറോപ്യൻമാരുടെ വരവ് – യൂറോപ്യൻമാരുടെ സംഭാവന – മാർത്താണ്ഡവർമ്മ മുതൽ ശ്രീചിത്തിരതിരുനാൾ വരെ തിരുവിതാംകൂറിന്റെ ചരിത്രം – സാമൂഹ്യ, മത, നവോത്ഥാന പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ – കേരളത്തിലെ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ – കേരള ചരിത്രത്തിന്റെ സാഹിത്യ സ്രോതസ്സുകൾ – ഐക്യകേരള പ്രസ്ഥാനം – 1956-നു ശേഷമുള്ള കേരളത്തിന്റെ സാമൂഹ്യരാഷ്ട്രീയ ചരിത്രം.
ഇന്ത്യ: രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രം – ബ്രിട്ടീഷ് ആധിപത്യം – ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യസമരം – ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ രൂപീകരണം – സ്വദേശി പ്രസ്ഥാനം – സാമൂഹ്യപരിഷ്കരണ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ – വർത്തമാനപത്രങ്ങൾ – സ്വാതന്ത്ര്യസമരചരിത്രകാലത്തെ സാഹിത്യവും കലയും – സ്വാതന്ത്ര്യ സമരവും മഹാത്മാഗാന്ധിയും – ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തര കാലഘട്ടം – സ്ഥാനങ്ങളുടെ പുനഃസംഘടന – ശാസ്ത്ര വിദ്യാഭ്യാസ സാങ്കേതിക മേഖലയിലെ പുരോഗതി – വിദേശ നയം.
ലോകം: ഇംഗ്ലണ്ടിലെ മഹത്തായ വിപ്ലവം (Great Revolution) – അമേരിക്കൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം – ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവം – റഷ്യൻ വിപ്ലവം – ചൈനീസ് വിപ്ലവം – രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധാനന്തര രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രം – ഐക്യരാഷ്ട്രസംഘടന, മറ്റ് അന്താരാഷ്ട്ര സംഘടനകൾ

(ii) . ഭൂമിശാസ്ത്രം (5 മാർക്ക്)
ഭൂമിശാസ്ത്രത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങൾ – ഭൂമിയുടെ ഘടന – അന്തരീക്ഷം, പാറകൾ, ഭൗമോപരിതലം, അന്തരീക്ഷ മർദ്ദവും കാറ്റും, താപനിലയും ഋതുക്കളും, ആഗോളപ്രശ്നങ്ങൾ – ആഗോളതാപനം – വിവിധതരം മലിനീകരണങ്ങൾ, മാപ്പുകൾ – ടോപ്പോഗ്രഫിക് മാപ്പുകൾ, അടയാളങ്ങൾ, വിദൂരസംവേദനം – ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ വിവരസംവിധാനം, മഹാസമുദ്രങ്ങൾ, സമുദ്രചലനങ്ങൾ, ഭൂഖണ്ഡങ്ങൾ, ലോകരാഷ്ട്രങ്ങളും അവയുടെ സവിശേഷതകളും
ഇന്ത്യ: ഭൂപ്രകൃതി – സംസ്ഥാനങ്ങൾ അവയുടെ സവിശേഷതകൾ – ഉത്തരപർവ്വത മേഖല, നദികൾ, ഉത്തരമഹാസമതലം, ഉപദ്വീപീയ പീഠഭൂമി, തീരദേശ, കാലാവസ്ഥ – സ്വാഭാവിക സസ്യപ്രകൃതി – കൃഷി – ധാതുക്കളും വ്യവസ്ഥയവും – ഊർജ്ജസ്രോതസ്സുകൾ – റോഡ് – ജല -റെയിൽ – വ്യോമ ഗതാഗത സംവിധാനങ്ങൾ
കേരളം: ഭൂപ്രകൃതി – ജില്ലകൾ, സവിശേഷതകൾ – നദികൾ – കാലാവസ്ഥ – സ്വാഭാവിക സസ്യപ്രകൃതി – വന്യജീവി – കൃഷിയും ഗവേഷണ സ്ഥാപനങ്ങളും – ധാതുക്കളും വ്യവസായവും – ഊർജ്ജ സ്രേതസ്സുകൾ – റോഡ് – ജല – റെയിൽ – വ്യോമ ഗതാഗത സംവിധാനങ്ങൾ
 

(iii) ധനതത്വ ശാസ്ത്രം (5 മാർക്ക്)
ഇന്ത്യ: സാമ്പത്തിക രംഗം, പഞ്ചവത്സര പദ്ധതികൾ, പ്ലാനിംഗ് കമ്മീഷൻ, നീതി ആയോഗ് നവമ്പത്തിക പരിഷ്കാരങ്ങൾ, ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ, കാർഷിക വിളകൾ, ധാതുക്കൾ, ഹരിത വിപ്ലവം.

(iv) ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന (5 മാർക്ക്)
ഭരണഘടന നിർമ്മാണ സമിതി, ആമുഖം, പൗരത്വം – മൗലികാവകാശങ്ങൾ – നിർദ്ദേശക തത്വങ്ങൾ – മൗലിക കടമകൾ, ഗവൺമെന്റിന്റെ ഘടകങ്ങൾ, പ്രധാനപ്പെട്ട ഭരണ ഘടനാ ഭേദഗതികൾ (42, 44, 52, 73, 74, 86, 91), പഞ്ചായത്തീരാജ് , ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനങ്ങളും അവയുടെ ചുമതലകളും – യൂണിയൻ ലിസ്റ്റ് – സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റ് – കൺകറന്റ് ലിസ്റ്റ്.

(v) കേരളം – ഭരണവും ഭരണസംവിധാനങ്ങളും (5 മാർക്ക്)
കേരളം: സംസ്ഥാന സിവിൽ സർവ്വീസ്, ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനങ്ങൾ, വിവിധ കമ്മീഷനുകൾ, സമൂഹിക സാമ്പത്തിക വാണിജ്യ ആസൂത്രണ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ, ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി, തണ്ണീർത്തട സംരക്ഷണം, തൊഴിലും ജോലിയും, ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിൽ പദ്ധതികൾ, ഭൂപരിഷ്കരണങ്ങൾ, സ്ത്രീകൾ, കുട്ടികൾ, മുതിർന്ന പൗരൻമാർ എന്നിവരുടെ സംരക്ഷണം, സാമൂഹ്യക്ഷേമം, സാമൂഹ്യ സുരക്ഷിതത്വം

(vi) ജീവശാസ്ത്രവും പൊതുജന ആരോഗ്യവും (6 മാർക്ക്)
മനുഷ്യ ശരീരത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പൊതു അറിവ്
ജീവകങ്ങളും ധാതുക്കളും അവയുടെ അപര്യാപ്തതാ രോഗങ്ങളും
സംക്രമിക രോഗങ്ങളും രോഗകാരികളും
കേരളത്തിലെ ആരോഗ്യക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങൾ
ജീവിതശൈലീരോഗങ്ങൾ
അടിസ്ഥാന ആരോഗ്യ വിജ്ഞനം
പരിസ്ഥിതിയും പരിസ്ഥിതി പ്രശ്നങ്ങളും

(vii) ഭൗതീക ശാസ്ത്രം (3 മാർക്ക്)
ഭൗതീക ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ശാഖകൾ, ദ്രവ്യം – യൂണിറ്റ്, അളവുകളും തോതും.
ചലനം – ന്യൂട്ടന്റെ ചലന നിയമങ്ങൾ – മൂന്നാം ചലന നിയമം – ആക്കം – പ്രൊജക്ടൈൽ മോഷൻ – മൂന്നാം ചലന നിയമം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന സന്ദർഭങ്ങൾ, ISRO യുടെ ബഹിരാകാശ നേട്ടങ്ങൾ.
പ്രകാശം – ലെൻസ്, ദർപ്പണം – r=2f എന്ന സമവാക്യം ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയുള്ള ഗണിതപ്രശ്നങ്ങൾ, പ്രകാശത്തിന്റെ വിവിധ പ്രതിഭാസങ്ങൾ – മഴവില്ല് – വസ്തുക്കളുടെ വിവിധ വർണ്ണങ്ങൾ, ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് സ്പെക്ട്രം – IR Rays – UV Rays – X-Rays – ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ഇഫക്റ്റ്.
ശബ്ദം – വിവിധ തരം തരംഗങ്ങൾ – വ്യത്യസ്ത മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രകാശത്തിന്റെ പ്രവേഗം, അനുരണനം, ആവർത്തന പ്രതിപതനം.
ബലം – വിവിധ തരം ബലങ്ങൾ – ഘർഷണം – ഘർഷണത്തിന്റെ ഉപയോഗങ്ങളും ദോഷങ്ങളും, ദ്രാവക മർദ്ദം – പ്ലവക്ഷമ ബലം – ആർക്കമിഡീസ് തത്വം – പാസ്ക്കൽ നിയമം – സാന്ദ്രത – ആപേക്ഷിക സാന്ദ്രത – അഡ്ഹിഷൻ കൊഹീഷൻ ബലങ്ങൾ – കേശിക ഉയർച്ച – വിസ്കസ് ബലം – പ്രതല ബലം.
ഗുരുത്വാകർഷണം – അഭികേന്ദ്ര ബലം, അപകേന്ദ്രബലം, ഉപഗ്രഹങ്ങൾ – പാലായന പ്രവേഗം, പിണ്ഡവും ഭാരവും – ‘g’ യുടെ മൂല്യം – ഭൂമിയുടെ വിവിധസ്ഥലങ്ങളിൽ ‘g’ യുടെ മൂല്യം.
താപം – താപനില – വിവിധതരം തെർമോമീറ്ററുകൾ, ആർദ്രത – ആപേക്ഷിക ആർദ്രത
പ്രവർത്തി – ഊർജ്ജം – പവർ – ഗണിത പ്രശ്നങ്ങൾ, ഉത്തോലകങ്ങൾ, വിവിധതരം ഉത്തോലകങ്ങൾ.
 

(viii) രസതന്ത്രം (3 മാർക്ക്)
ആറ്റം – തൻമാത്ര – ദ്രവ്യത്തിന്റെ വിവിധ അവസ്ഥകൾ – രൂപാന്തരത്വം – വാതക നിയമങ്ങൾ – അക്വാറീജിയ.
മൂലകങ്ങൾ – ആവർത്തനപട്ടിക – ലോഹങ്ങളും അലോഹങ്ങളും – രാസ – ഭൗതിക മാറ്റങ്ങൾ – രാസപ്രവർത്തനങ്ങൾ – ലായനികൾ, മിശ്രിതങ്ങൾ, സംയുക്തങ്ങൾ.
ലോഹങ്ങൾ – അലോഹങ്ങൾ – ലോഹസങ്കരങ്ങൾ, ആസിഡും ആൽക്കലിയും – pH മൂല്യം – ആൽക്കലോയിഡുകൾ.

(ix) കല, കായികം, സാഹിത്യം, സംസ്കാരം (5 മാർക്ക്)
കല
കേരളത്തിലെ പ്രധാന ദൃശ്യ – ശ്രാവ്യകലകൾ ഇവയുടെ ഉത്ഭവം വ്യാപനം, പരിശീലനം എന്നിവ കൊണ്ട്

പ്രശസ്തമായ സ്ഥലങ്ങൾ
പ്രശസ്തമായ സ്ഥാപനങ്ങൾ
പ്രശസ്തരായ വ്യക്തികൾ
പ്രശസ്തരായ കലാകാരൻമാർ
പ്രശസ്തരായ എഴുത്തുകാർ
കായികം
കായികരംഗത്ത് വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ച കേരളത്തിലേയും ഇന്ത്യയിലേയും ലോകത്തിലേയും പ്രധാന കായികതാരങ്ങൾ, അവരുടെ കായിക ഇനങ്ങൾ, അവരുടെ നേട്ടങ്ങൾ, അവർക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ബഹുമതികൾ.

2. പ്രധാന അവാർഡുകൾ – അവാർഡ് ജേതാക്കൾ – ഓരോ അവാർഡും ഏതുമേഖലയിലെ പ്രകടനത്തിനാണ് നല്കുന്നത് എന്ന അറിവ്.
3. പ്രധാന ട്രോഫികൾ – ബന്ധപ്പെട്ട മത്സരങ്ങൾ / കായിക ഇനങ്ങൾ.
4. പ്രധാന കായിക ഇനങ്ങൾ – പങ്കെടുക്കുന്ന കളിക്കാരുടെ എണ്ണം.
5. കളികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാന പദങ്ങൾ
6. ഒളിമ്പിക്സ്


അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ
പ്രധാന വേദികൾ / രാജ്യങ്ങൾ
പ്രശസ്തമായ വിജയങ്ങൾ / കായിക താരങ്ങൾ
ഒളിമ്പിക്സിൽ ഇന്ത്യയുടെ ശ്രദ്ധേയമായ പ്രകടനങ്ങൾ
വിന്റർ ഒളിമ്പിക്സ്
പാര ഒളിമ്പിക്സ്

7. ഏഷ്യൻ ഗയിംസ്, ആഫ്രോ ഏഷ്യൻ ഗയിംസ്, കോമൺവെൽത്ത് ഗയിംസ്, സാഫ് ഗയിംസ്


വേദികൾ
രാജ്യങ്ങൾ
ഇന്ത്യയുടെ ശ്രദ്ധേയമായ പ്രകടനം
ഇതര വസ്തുതകൾ
8. ദേശീയ ഗയിംസ്
9. ഗയിംസ് ഇനങ്ങൾ – മത്സരങ്ങൾ
താരങ്ങൾ, നേട്ടങ്ങൾ
10. ഓരോ രാജ്യത്തിന്റേയും ദേശീയ കായിക ഇനങ്ങൾ / വിനോദങ്ങൾ

1. മലയാളത്തിലെ പ്രധാന സാഹിത്യ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ – ആദ്യകൃതികൾ, കർത്താക്കൾ
2. ഓരോ പ്രസ്ഥാനത്തിലേയും പ്രധാനകൃതികൾ അവയുടെ കർത്താക്കൾ
3. എഴുത്തുകാർ – തൂലികാനാമങ്ങൾ, അപരനാമങ്ങൾ
4. കഥാപാത്രങ്ങൾ – കൃതികൾ
5. പ്രശസ്തമായ വരികൾ – കൃതികൾ – എഴുത്തുകാർ
6. മലയാള പത്രപ്രവർത്തനത്തിന്റെ ആരംഭം, തുടക്കം കുറിച്ചവർ, ആനുകാലികങ്ങൾ
7. പ്രധാനപ്പെട്ട അവാർഡുകൾ / ബഹുമതികൾ
അവാർഡിനർഹരായ എഴുത്തുകാർ
കൃതികൾ
8. ജ്ഞാനപീഠം നേടിയ മലയാളികൾ – അനുബന്ധ വസ്തുതകൾ
9. മലയാള സിനിമയുടെ ഉത്ഭവം, വളർച്ച, നാഴികക്കല്ലുകൾ, പ്രധാന സംഭാവനനല്കിയവർ, മലയാള സിനിമയും ദേശീയ അവാർഡും.

സംസ്കാരം

കേരളത്തിലെ പ്രധാന ആഘോഷങ്ങൾ, ആഘോഷങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങൾ പ്രശസ്തമായ ഉത്സവങ്ങൾ
കേരളത്തിലെ സാംസ്കാരിക കേന്ദ്രങ്ങൾ, ആരാധനാലയങ്ങൾ, സാംസ്കാരിക നായകർ, അവരുടെ സംഭാവനകൾ

(x) കമ്പ്യൂട്ടർ – അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ (3 മാർക്ക്)


1. Hardware
Input Devices (Names and uses)
Output Devices (Names and uses /features)
Memory devices – Primary and Secondary (Examples, Features)
 

2. Software
Classification – System software and Application software
Operating System – Functions and examples
Popular Application software packages – Word processors, Spreadsheets, Database packages, Presentation, Image editors (Uses, features and fundamental concepts of each)
Basics of programming – Types of instructions (Input, Output, Store, Control transfer) (Languages need not be considered)
 

3. Computer Networks
Types of networks – LAN, WAN, MAN (Features and application area)
Network Devices – Media, Switch, Hub, Router, Bridge, Gateway (Uses of each)
 

4. Internet
Services – WWW, E-mail, Search engines (Examples and purposes)
Social Media (Examples and features)
Web Designing – Browser, HTML (Basics only)
E-governance
 

5. Cyber Crimes and Cyber Laws
Types of crimes (Awareness level)
IT Act and Other laws (Awareness level)
(xi) സുപ്രധാന നിയമങ്ങൾ (5 മാർക്ക്)
Right to Information Act – Information Exempted; Constitution of Information Commissions – Powers and Functions.
Protection of Consumers – Rights of Consumers.
Law for the Protections of Vulnerable Sections – Protection of Civil Rights – Atrocities against SC & ST – National Commission for SC / ST – Kerala State SC / ST Commission – National and state Minority Commission – National Human Rights Commission and State Human Rights Commission – Protection of Senior Citizen.
Protection and Safeguarding of Women – Offences affecting Public Decency and Morals. National and State Commission for Women – The Protection of Women (from Domestic Violence) Act, 2005.
Protection and Safeguards of Children – Protection of Children from Sexual Offence (POCSO) Act, 2012.

II ആനുകാലിക വിഷയങ്ങൾ (20 മാർക്ക്)
 
III. ലഘുഗണിതവും, മാനസിക ശേഷിയും നിരീക്ഷണപാടവ പരിശോധനയും


(i). ലഘു ഗണിതം (5 മാർക്ക്)
സംഖ്യകളും അടിസ്ഥാന ക്രിയകളും (Numbers and Basic Operations)
ഭിന്നസംഖ്യകളും ദശാംശ സംഖ്യകളും (Fraction and Decimal Numbers)
ശതമാനം (Percentage)
ലാഭവും നഷ്ടവും (Profit and Loss)
സാധാരണ പലിശയും കൂട്ടുപലിശയും (Simple and Compound Interest)
അംശബന്ധവും അനുപാതവും (Ratio and Proportion)
സമയവും ദൂരവും (Time and Distance)
സമയവും പ്രവൃത്തിയും (Time and Work)
ശരാശരി (Average)
കൃത്യങ്കങ്ങൾ (Laws of Exponents)
ജ്യാമിതീയ രൂപങ്ങളുടെ ചുറ്റളവ്, വിസ്തീർണ്ണം, വ്യാപ്തം തുടങ്ങിയവ (Mensuration)
പ്രോഗ്രേഷനുകൾ (Progressions)

(ii). മാനസിക ശേഷിയും നിരീക്ഷണപാടവ പരിശോധനയും (5 മാർക്ക്)
ശ്രേണികൾ സംഖ്യാ ശ്രേണികൾ, അക്ഷര ശ്രേണികൾ (Series)
ഗണിത ചിഹ്നങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ (Problems on Mathematics Signs)
സ്ഥാന നിർണ്ണയ പരിശോധന
സമാന ബന്ധങ്ങൾ (Analogy- Word Analogy, Alphabet Analogy, Number Analogy)
ഒറ്റയാനെ കണ്ടെത്തുക (Odd man out)
സംഖ്യാവലോകന പ്രശ്നങ്ങൾ
കോഡിംഗും ഡീകോഡിംഗും (Coding and De Coding)
കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾ (Family Relations)
ദിശാവബോധം ( Sense of Direction)
ക്ലോക്കിലെ സമയവും കോണളവും (Time and Angles)
ക്ലോക്കിലെ സമയവും പ്രതിബിംബവും (Time in a clock and its reflection)
കലണ്ടറും തീയതിയും (Date and Calendar)
ക്ലറിക്കൽ ശേഷി പരിശോധിക്കുന്ന തിനുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ (Clerical Ability)

IV. GENERAL ENGLISH

(i). English Grammar (5 മാർക്ക്)
Types of Sentences and Interchange of Sentences.
Different Parts of Speech.
Agreement of Subject and Verb.
Articles – The Definite and the Indefinite Articles.
Uses of Primary and Modal Auxiliary Verbs
Tag Questions
Infinitive and Gerunds
Tenses
Tenses in Conditional Sentences
Prepositions
The Use of Correlatives
Direct and Indirect Speech
Active and Passive voice
Correction of Sentences

(ii) Vocabulary (5 മാർക്ക്)
Singular & Plural, Change of Gender, Collective Nouns
Word formation from other words and use of prefix or suffix
Compound words
Synonyms
Antonyms
Phrasal Verbs
Foreign Words and Phrases
One Word Substitutes
Words often confused
Spelling Test
Idioms and their Meanings
 

V. പ്രാദേശിക ഭാഷകൾ (10 മാർക്ക്)


മലയാളം
പദശുദ്ധി
വാക്യശുദ്ധി
പരിഭാഷ
ഒറ്റപദം
പര്യായം
വിപരീത പദം
ശൈലികൾ പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ
സമാനപദം
ചേർത്തെഴുതുക
സ്ത്രീലിംഗം പുല്ലിംഗം
വചനം
പിരിച്ചെഴുതൽ
ഘടക പദം (വാക്യം ചേർത്തെഴുതുക)

കന്നഡ

Word Purity / Correct Word
Correct Sentence
Translation
One Word / Single Word / One Word Substitution
Synonyms
Antonyms
Idioms and Proverbs
Equivalent Word
Join the Word
Feminine Gender, Masculine Gender
Number
Sort and Write

തമിഴ്

Word Correct word
Correct Structure of Sentence
Translation
Single Word
Synonyms
Antonyms / Opposite
Phrases and Proverbs
Equal Word
Join the Word
Gender Classification – Feminine, Masculine
Singular, Plural
Separate
Adding PhrasesKerala PSC LDC & LGS Main Exam Syllabus PDF

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

0 അഭിപ്രായങ്ങള്‍