Ticker

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

മലയാളം പര്യായപദങ്ങൾ

 

മലയാളം പര്യായപദങ്ങൾ

 1. അഗ്നി - പാവകന്‍, അനലന്‍, വഹ്നി
 2. അങ്കം - യുദ്ധം, പോര്‍, അടര്‍
 3. അച്ഛന്‍ - പിതാവ്‌, ജനകന്‍, താതന്‍
 4. അടയാളം - ചിഹ്നം, മുദ്ര, അങ്കം
 5. അതിഥി - ആഗന്തുകന്‍, ഗൃഹാഗതന്‍, വിരുന്നുകാരന്‍
 6. അതിര്‌ - അതിര്‍ത്തി, പരിധി, സീമ
 7. അഭിപ്രായം - മതം, ആശയം, ഛന്ദസ്സ്‌
 8. അമൃത്‌ - പിയൂഷം, സുധ
 9. അമ്പ്‌ - ബാണം, അസ്ത്രം, ശരം
 10. അമ്മ - മാതാവ്‌, അംബ, ജനനി
 11. അരയന്നം - ഹംസം, അന്നം, മരാളം
 12. അവയവം - അംഗം, അപഘനം, പ്രതീകം
 13. അവല്‍ -- ചിപിടകം, പൃഥുകം, ചിപിടം
 14. ആകാശം - വാനം, ഗഗനം, വിഹായസ്സ്‌
 15. ആഗ്രഹം - ഇച്ഛ, അഭിലാഷം, കാംക്ഷ
 16. ആന - ഗജം, കരി, ഹസ്തി
 17. ആമ - കൂര്‍മം, കച്ഛപം, കമഠം
 18. ആമ്പല്‍ - കൈരവം, കുവലയം, കുമുദം
 19. ആഹാരം - ഭോജനം, ഭോജ്യം, ഭക്ഷണം
 20. ഇരുമ്പ് - അയസ്സ്‌, തിക്ഷം, പിണ്ഡം
 21. ഇറച്ചി - മാംസം, പലലം, അമിഷം
 22. ഇല - പത്രം, പര്‍ണം, ദളം
 23. ഈച്ച - മക്ഷിക, നീല, വര്‍വണ
 24. ഉദരം - കുക്ഷി, കുംഭ, ജഠരം
 25. ഉപ്പ്‌ - ലവണം, സാമുദ്രം, അക്ഷീബം
 26. ഐശ്വര്യം - ശ്രീ, വിഭൂതി, ഭൂതി
 27. ഔഷധം - അഗദം, ഭേഷജം, ഭൈഷജ്യം
 28. കടല്‍ - സമുദ്രം, സാഗരം, ആഴി
 29. കണ്ണാടി - മുകുരം, ദര്‍പ്പണം, ആദര്‍ശം
 30. കണ്ണീര്‍ - അശ്രു, നേത്രാംബു, അസ്രം
 31. കണ്ണ്‌ - അക്ഷി, നയനം, നേത്രം
 32. കല്ല്‌ - ശില, പാഷാണം, ഉപലം
 33. കളി - ക്രീഡ, ലീല, ലേഖനം
 34. കഴുത്ത് - കണ്ഠം, ഗളം, ഗ്രീവം
 35. കാട്‌ - കാനനം, വനം, അടവി
 36. കാറ്റ് - അനിലൻ, പവനൻ, മാരുതൻ
 37. കാഴ്ചദ്രവ്യം - ഉപഹാരം, ഉപായനം, ഉപദം
 38. കിരീടം - മകുടം, മുകുടം, കോടീരം
 39. കീർത്തി - പ്രശസ്തി, ഖ്യാതി, യശസ്സ്
 40. കുതിര - അശ്വം, വാജി, തുരംഗം
 41. കുയിൽ - കോകിലം, പരഭൃതം, പികം
 42. കൂട്ടം - സംഘം, സമൂഹം, വ്യൂഹം
 43. കൂട്ടുകാരൻ - ചങ്ങാതി, സതീർഥ്യൻ, വയസ്യൻ
 44. കൈ - പാണി, കരം, ബാഹു
 45. കൊടി - പതാക, ദ്വജം, വൈജയന്തി
 46. ഗുഹ - കന്ദരം, ഗഹ്വരം, ദരി
 47. ചന്ദനം - മാലേയം, ഗന്ധസാരം, മലയജം
 48. ചന്ദ്രന്‍ - തിങ്കൾ, ഇന്ദു, ശശി
 49. ചന്ദ്രിക - കൗമുദി, ജ്യോത്സ്ന
 50. ചാരം - ഭസ്മം, ക്ഷാരം, ചാമ്പല്‍
 51. ചിന്ത - വിചാരം, സ്മൃതി, നിനവ്‌
 52. ചിരി - ഹാസം, സ്മേരം, ഹാസ്യം
 53. ചിറക്‌ - പത്രം, പക്ഷം, പദത്രം
 54. ചിറക്‌- പത്രം, പക്ഷം, പര്‍ണം
 55. ചുണ്ട് - അധരം, ഓഷ്ഠം 
 56. ചെരുപ്പ് - പാദരക്ഷ, പാദുകം, ഉപാനത്ത്
 57. ജലം - സലിലം, തോയം, വാരി
 58. തത്ത - ശുകം, കീരം, ശാരിക
 59. തല - ശീര്‍ഷം, ശിരസ്സ്‌, മസ്തകം
 60. തലമുടി - കേശം, കുന്തളം, കചം
 61. തളിര്‌ - പല്ലവം, കിസലയം, പ്രവാളം
 62. തവള - മണ്ഡൂകം, പ്ലവം, ദര്‍ദുരം
 63. താമര - കമലം, അംബുജം, നളിനം
 64. തിര - തരംഗം, വീചി, അല
 65. തേന്‍ - മധു, മരന്ദം, മടു
 66. തേര് ‌- രഥം, സ്യന്ദനം, ശതാംഗം
 67. ദുഃഖം - ആടല്‍, ഇണ്ടല്‍, വ്യഥ
 68. നക്ഷത്രം - താരകം, ഉഡു, ഋക്ഷം
 69. നഗരം - പട്ടണം, പുരം, പത്തനം
 70. നദി - പുഴ, വാഹിനി, തരംഗിണി
 71. നാവ് ‌- ജിഹ്വ, രസന, രസജ്ഞ
 72. നെയ്യ് - ഘൃതം, ആജ്യം, സര്‍പ്പിസ്സ്‌
 73. പക്ഷി - പറവ, ഹഗം, വിഹഗം
 74. പക്ഷിക്കൂട് - പഞ്ജരം, നീഡം, കുലായം
 75. പര്‍വതം - അദ്രി, അചലം, ശൈലം
 76. പല്ല് - ദന്തം, ദശനം, രദനം
 77. പാമ്പ്‌ - നാഗം, ഉരഗം, അഹി
 78. പാല്‍ - ക്ഷീരം, പയസ്‌, ദുഗ്ദ്ധ
 79. പുണ്യം - സുകൃതം, ധര്‍മം, ശ്രേയസ്സ്‌
 80. പൂന്തോട്ടം - ഉദ്യാനം, ആരാമം, മലര്‍വാടി
 81. പൂമൊട്ട്‌ - മുകുളം, കലിക, കുഡ്മളം
 82. പൂവ്‌ - മലര്‍, കുസുമം, പുഷ്പം
 83. പ്രകാശം - പ്രഭ, ജ്യോതിസ്സ്‌, വെളിച്ചം
 84. പ്രഭാതം - പുലരി, ഉഷസ്സ്‌, വിഭാതം
 85. ബന്ധു - ജ്ഞാതി, ബാന്ധവന്‍, സ്വജനം
 86. ബുദ്ധി - ധി, മതി, പ്രജ്ഞ
 87. മഞ്ഞ് ‌- നീഹാരം, തുഷാരം, പ്രാലേയം
 88. മണല്‍തിട്ട - പുളിനം, സൈകതം
 89. മലയാളം പര്യായപദങ്ങൾ
 90. മഴ - മാരി, വര്‍ഷം, വൃഷ്ടി
 91. മുറ്റം - അങ്കണം, അജിരം, ചത്വരം
 92. മേഘം - ഘനം, നീരദം, വാരിദം
 93. മോക്ഷം - മുക്തി, കൈവല്യം, നിര്‍വാണം
 94. യാഗം - മഖം, യജ്ഞം, ക്രതു
 95. ലജ്ജ - ത്രപ, വ്രീള, മന്ദാക്ഷം, നാണം
 96. വള്ളി - ലത, വല്ലി, വല്ലരി
 97. വഴി - മാർഗം, പാത, അയനം
 98. വസ്ത്രം - അംബരം, ചില, വസനം
 99. വാക്ക്‌ - ഉക്തി, വാണി, വചസ്സ്‌
 100. വൃക്ഷം - തരു, പാദപം, ദ്രുമം
 101. വെളുപ്പ്‌ - സിതം, ശുഭ്രം, ശ്വേതം
 102. വെള്ളി - രജതം, ശ്വേതം, രൂപ്യം
 103. വേദം - ശ്രുതി, ആഗമം, മറ
 104. ശംഖ് - ജലജം, കാഹളം, ശംഖം
 105. ശത്രു - രിപു, വൈരി, അരി
 106. ശബ്ദം - ആരവം, ഒലി, നിനാദം
 107. ശരീരം - ഗാത്രം, കായം, വപുസ്സ്‌
 108. ശോഭ - പ്രഭ, ആഭ, ദ്യുതി
 109. സത്യം - ആര്‍ജവം, ഋതം, തഥ്യ
 110. സൂര്യന്‍ - ആദിത്യന്‍, പ്രഭാകരന്‍, ദിവാകരന്‍
 111. സ്വര്‍ണം - കനകം, കാഞ്ചനം, ഹേമം

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

0 അഭിപ്രായങ്ങള്‍