Ticker

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

പര്യായ പദങ്ങൾ - PSC Malayalam Synonymപര്യായ പദങ്ങൾ

 1. അഗ്നി - പാവകന്‍, അനലന്‍, വഹ്നി
 2.  അങ്കം - യുദ്ധം, പോര്‍, അടര്‍
 3.  അച്ഛന്‍ - പിതാവ്‌, ജനകന്‍, താതന്‍
 4.  അടയാളം - ചിഹ്നം, മുദ്ര, അങ്കം
 5.  അതിഥി - ആഗന്തുകന്‍, ഗൃഹാഗതന്‍, വിരുന്നുകാരന്‍
 6.  അതിര്‌ - അതിര്‍ത്തി, പരിധി, സീമ
 7.  അഭിപ്രായം - മതം, ആശയം, ഛന്ദസ്സ്‌
 8.  അമൃത്‌ - പിയൂഷം, സുധ
 9.  അമ്പ്‌ - ബാണം, അസ്ത്രം, ശരം
 10.  അമ്മ - മാതാവ്‌, അംബ, ജനനി
 11.  അരയന്നം - ഹംസം, അന്നം, മരാളം
 12.  അവയവം - അംഗം, അപഘനം, പ്രതീകം
 13.  അവല്‍ -- ചിപിടകം, പൃഥുകം, ചിപിടം
 14.  ആകാശം - വാനം, ഗഗനം, വിഹായസ്സ്‌
 15.  ആഗ്രഹം - ഇച്ഛ, അഭിലാഷം, കാംക്ഷ
 16.  ആന - ഗജം, കരി, ഹസ്തി
 17.  ആമ - കൂര്‍മം, കച്ഛപം, കമഠം
 18.  ആമ്പല്‍ - കൈരവം, കുവലയം, കുമുദം
 19.  ആഹാരം - ഭോജനം, ഭോജ്യം, ഭക്ഷണം
 20.  ഇറച്ചി - മാംസം, പലലം, അമിഷം
 21.  ഇല - പത്രം, പര്‍ണം, ദളം
 22.  ഈച്ച - മക്ഷിക, നീല, വര്‍വണ
 23.  ഉദരം - കുക്ഷി, കുംഭ, ജഠരം
 24.  ഉപ്പ്‌ - ലവണം, സാമുദ്രം, അക്ഷീബം
 25.  ഐശ്വര്യം - ശ്രീ, വിഭൂതി, ഭൂതി
 26.  ഔഷധം - അഗദം, ഭേഷജം, ഭൈഷജ്യം
 27.  കടല്‍ - സമുദ്രം, സാഗരം, ആഴി
 28.  കണ്ണാടി - മുകുരം, ദര്‍പ്പണം, ആദര്‍ശം
 29.  കണ്ണീര്‍ - അശ്രു, നേത്രാംബു, അസ്രം
 30.  കണ്ണ്‌ - അക്ഷി, നയനം, നേത്രം
 31.  കല്ല്‌ - ശില, പാഷാണം, ഉപലം
 32.  കളി - ക്രീഡ, ലീല, ലേഖനം
 33.  കഴുത്ത് - കണ്ഠം, ഗളം, ഗ്രീവം
 34.  കാട്‌ - കാനനം, വനം, അടവി
 35.  കൂട്ടം - സംഘം, സമൂഹം, വ്യൂഹം
 36.  കൂട്ടുകാരൻ - ചങ്ങാതി, സതീർഥ്യൻ, വയസ്യൻ
 37.  കൈ - പാണി, കരം, ബാഹു
 38.  കൊടി - പതാക, ദ്വജം, വൈജയന്തി
 39.  ഗുഹ - കന്ദരം, ഗഹ്വരം, ദരി
 40.  ചന്ദനം - മാലേയം, ഗന്ധസാരം, മലയജം
 41.  ചന്ദ്രന്‍ - തിങ്കൾ, ഇന്ദു, ശശി
 42.  ചാരം - ഭസ്മം, ക്ഷാരം, ചാമ്പല്‍
 43.  ചിന്ത - വിചാരം, സ്മൃതി, നിനവ്‌
 44.  ചിരി - ഹാസം, സ്മേരം, ഹാസ്യം
 45.  ചിറക്‌ - പത്രം, പക്ഷം, പദത്രം
 46.  ചിറക്‌- പത്രം, പക്ഷം, പര്‍ണം
 47.  ചുണ്ട് - അധരം, ഓഷ്ഠം 
 48.  ചെരുപ്പ് - പാദരക്ഷ, പാദുകം, ഉപാനത്ത്
 49.  ജലം - സലിലം, തോയം, വാരി
 50.  തത്ത - ശുകം, കീരം, ശാരിക
 51.  തല - ശീര്‍ഷം, ശിരസ്സ്‌, മസ്തകം
 52.  തലമുടി - കേശം, കുന്തളം, കചം
 53.  തളിര്‌ - പല്ലവം, കിസലയം, പ്രവാളം
 54.  തവള - മണ്ഡൂകം, പ്ലവം, ദര്‍ദുരം
 55.  താമര - കമലം, അംബുജം, നളിനം
 56.  തിര - തരംഗം, വീചി, അല
 57.  തേന്‍ - മധു, മരന്ദം, മടു
 58.  തേര് ‌- രഥം, സ്യന്ദനം, ശതാംഗം
 59.  ദുഃഖം - ആടല്‍, ഇണ്ടല്‍, വ്യഥ
 60.  നക്ഷത്രം - താരകം, ഉഡു, ഋക്ഷം
 61.  നഗരം - പട്ടണം, പുരം, പത്തനം
 62.  നദി - പുഴ, വാഹിനി, തരംഗിണി
 63.  നാവ് ‌- ജിഹ്വ, രസന, രസജ്ഞ
 64.  പക്ഷി - പറവ, ഹഗം, വിഹഗം
 65.  പക്ഷിക്കൂട് - പഞ്ജരം, നീഡം, കുലായം
 66.  പര്‍വതം - അദ്രി, അചലം, ശൈലം
 67.  പല്ല് - ദന്തം, ദശനം, രദനം
 68.  പാമ്പ്‌ - നാഗം, ഉരഗം, അഹി
 69.  പാല്‍ - ക്ഷീരം, പയസ്‌, ദുഗ്ദ്ധ
 70.  പുണ്യം - സുകൃതം, ധര്‍മം, ശ്രേയസ്സ്‌
 71.  പൂന്തോട്ടം - ഉദ്യാനം, ആരാമം, മലര്‍വാടി
 72.  പൂമൊട്ട്‌ - മുകുളം, കലിക, കുഡ്മളം
 73.  പൂവ്‌ - മലര്‍, കുസുമം, പുഷ്പം
 74.  പ്രകാശം - പ്രഭ, ജ്യോതിസ്സ്‌, വെളിച്ചം
 75.  പ്രഭാതം - പുലരി, ഉഷസ്സ്‌, വിഭാതം
 76.  ബന്ധു - ജ്ഞാതി, ബാന്ധവന്‍, സ്വജനം
 77.  ബുദ്ധി - ധി, മതി, പ്രജ്ഞ
 78.  മഞ്ഞ് ‌- നീഹാരം, തുഷാരം, പ്രാലേയം
 79.  മണല്‍തിട്ട - പുളിനം, സൈകതം
 80.  മഴ - മാരി, വര്‍ഷം, വൃഷ്ടി
 81.  മുറ്റം - അങ്കണം, അജിരം, ചത്വരം
 82.  മേഘം - ഘനം, നീരദം
 83.  വെളുപ്പ്‌ - സിതം, ശുഭ്രം, ശ്വേതം
 84.  വെള്ളി - രജതം, ശ്വേതം, 
 85.  ശബ്ദം - ആരവം, ഒലി, നിനാദം
 86.  ശരീരം - ഗാത്രം, കായം, വപുസ്സ്‌
 87.  ശോഭ - പ്രഭ, ആഭ, ദ്യുതി
 88.  സത്യം - ആര്‍ജവം, ഋതം, തഥ്യ
 89.  സൂര്യന്‍ - ആദിത്യന്‍, പ്രഭാകരന്‍, ദിവാകരന്‍
 90.  സ്വര്‍ണം - കനകം, കാഞ്ചനം, ഹേമം

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

0 അഭിപ്രായങ്ങള്‍